طراحی و ساخت منابع تغذیه و اینورترهای فرکانس بالا،