طرح توجیهی احداث مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین اردیبهشت ماه سال 97