طرح توجیهی تولید نمک از آب دریا بظرفیت ۵۴ هزار تن در سال بهمن 97