طرح توجیهی سردخانه 10000 تنی دومنظوره & سورتینگ و بسته بندی میوه بظرفیت 5000 تن در سال اسفند97