طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث جایگاه سوخت سه منظوره به همراه خدمات خودرویی