طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث مدرسه بمساحت 1800 مترمربع