طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث نمایشگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین