طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی ساخت سردخانه بالای صفر به ظرفیت 1200 تن در سال