ولید شومینه، سنگ ابزار نمای رومی، مجسمه آبنماوسایر سنگهای زینتی