تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیهوام قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی مشاغل...

بر اساس تفاهم صورت گرفته میان معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری با بانک قرض الحسنه مهر ایران تسهیلات قرض الحسنه ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی به مشاغل خرد روستایی با بازپرداخت ۳۶ ماهه تا ۶۰ ماه پرداخت می شود.