تخفیف ویژه به مناسبت شروع کار سایت در اعیاد شعبانیهوام و تسهیلات مشاغل خانگی کم بهره در سال ۹۹

وام و تسهیلات مشاغل خانگی کم بهره در سا...

تسهیلات و طرح مشاغل خانگی تسهیلات مشاغل خانگی سال ۹۹ در دو فرم و قالب ارائه میشود یکی بصورت مستقل که متقاضی درخواست میدهد و به نام خود مجوز میگیرد که مجوز را با ثبت نام در سامانه میتوان دریافت کرد سپس از تسهیلاتی که داده میشود به نام خود استفاده می کند نوع دوم […]