توسط شرکت ارتباطات زیرساخت : اعطای وام ۵ میلیاردی به بومی سازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

اخبار

شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام تمدید فراخوان استفاده از تسهیلات وام وجوه اداره شده، از اعطای تسهیلات ۵ میلیارد تومانی به بومی سازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خبر داد.

فراخوان اعطای تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌های اصلی این شرکت، اعلام شده است.

اولویت اعطای تسهیلات شامل بومی سازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، سامانه‌های پایش تجهیزات، شبکه، سیستم‌های مدیریت ترافیک و امنیت، حمایت از رویدادها با هدف توسعه و گسترش کسب و کار شرکت زیرساخت، سیستم‌های مدیریت ترافیک و مدیریت شبکه و امنیت و نیز تحقیقات در زمینه تولید و تعمیر تجهیزات و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری می‌شود.

میزان این تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و با نرخ تسهیلات حداکثر ۸ درصد و با دوره بازپرداخت تا ۳۶ ماه است و برای آن دوره تنفس ۱۲ ماهه اعلام شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که با استناد مفاد قوانین مرتبط در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی آن، تسهیلات وام وجوه اداره شده را متناسب با طرح پیشنهادی بخش غیردولتی و حسب اولویت‌ها، مقررات مندرج در سند «دستورالعمل اعطای وام وجوه اداره‌شده شرکت ارتباطات زیرساخت» مندرج‌در وب‌سایت این شرکت به واجدین شرایط پرداخت می‌کند.

ثبت نام در این فراخوان تا پایان وقت اداری ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰ تمدید شده است.

متقاضیان باید مستندات مرتبط با طرح پیشنهادی خود را به دبیرخانه شرکت ارتباطات زیرساخت «کارگروه وام وجوه اداره شده» تحویل دهند.

فرم شماره 1 خلاصه درخواست

دستورالعمل اعطای وام وجوه اداره شده شرکت ارتباطات

چه امتیازی می دهید؟
, , , , , ,

Related Posts