سامانه کارا ، تحفه و سیتا

طرح توجیهی » سامانه کارا ، تحفه و سیتا

سامانه کارا

سامانه کارا از طرف دولت برای کلیه کسب و کارها راه اندازی شد تا حمایت بشوند.

سامانه گارا

سامانه تحفه

سامانه تحفه مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طرح های مربوطه است.

سامانه تحفه

سامانه سیتا

سامانه سیتا که از طرف جهاد کشاورزی راه اندازی شد تسهیلات بخش کشاورزی ثبت می شود.